Home  |  Weather  |  Advertising  |  Classifieds  |  Subscription  |  Contact Us  |  About Us  |  Archives
Home|Weather|Advertising|Classifieds|Subscription|Contact Us|About Us|Archives

link exchange; in-house ad

Sunday, April 20, 2014

Estau’n Estados Unidos de Amerika

Umadiñgan si Presidente Obama pot estau iya Estados Unidos de Amerika gi mapos na Mattes. Guaha siha mauleg puntoña lau megai lokue’ asuntu siha ni ti umafagcha’ yan hinasoghu.

Lastima appottunidatña umaregla enteru nasion gi haf’ sinañgaña lau puru gueku na inefrese. Sahñge fino’ña ni tai planu.

Pot ihemplo: Malagu’ na u guaha mas lai pot atmas pake yan bala. Umakontra este na fino’ña yan haf’ maprebeniye kada sudadano kumu direchu gi papa’ i konstitusion. Kahulu’ otru kuestion: Manu gi konstitusion ilelegña na siña i kongressu ha tulaika i ti tulaikayon na direchon sudadanu? Manu si Obama ‘nai mañoda’ atoridatña? Taigue este gi papa’ i konstitusion.

Yangin i puntu pot proteksion lina’la’ sudadanu, ya haf’ ayu i kiñientos mit (500,000) na famaguon ni man-mapupunu’ fuetsau ((abortion) gi tiyan nanan niha? Mampos ti umaya i ha fafama ‘nai gi mismu tiempu guaha aregloña si Obama gi mapunu’ man-inosiente siha na famaguon.

Ha propone subridan sueddu hulu’ esta’i nuebe pesus gi ora. Hinassun socialista ya komunista i para un’ sapet i fumachuchu’e fiñkas niha pot para unna’ fan parehu todus. I dichu likidu na sistema ni sumede Amerika felis ekonomiaña gaige gi pisun inestablesen i tumuge’ i konstitusion ‘nai todus man-masede fumachuchu’e ya uma-apprubecha gumosa finacho’chu’ niha.

Mientras ha mente pot mas megai cho’chu’ gi papa’ planun administrasioña, guaha 23 miyon na tautau mantai che’chu’ esta pa’gu. Gi mismu tiempu, mas basnag i hinemlu’ ekonomian Estados Unidos de Amerika mientras ha hasñgun fuma’ tampen sinenan i bahun na aregloña pot ekonomia. Ti umaya finoña yan haf’ masusesede. Deste ñgai’an na mauleg i baba?

I aregloña pot hinemlu mas hana’ fan chafleg i mumirese ayudu ‘nai sige i mediku siha mahuchum bisnis niha setbisiun hinemlu’ sa’ mampos guaguan i lai yan areglu siha gi papa’ administrasion Obama. Dispues, mas siempre u dañkulu makenarian operasion gobietnu ‘nai kanaha’ todu patte gi linala’ i linahyan siempre u halom ya u fan dispone. Lache este siha na areglu.

Gi kadada’ na manera, sahñge haf’ ha sasañgan yan i dañu ni pumalo’pu’ pagu i linala’ i linahyan ni finañagon ti antau siha aregloña.

****

Megai gi enteru elmundu man-hineñgañg ‘nai ha anunsia si Santo Papa Benedictus XVI na para u tunog ginen siyan San Pedro pagu na Huebes. Ha komprende na i idatña tagfe’na ya ha sesiente na estague’ ti brabu para i ginagagau ni obligasion puestoña.

Gi inamko’ta, i hagas ta pokakate na chalan mas umanaku’ kontodo fache’ gi chalan mas anchu lau hagas ta adadañgua’ gi kada tiempun uchan. Ta hahassu-gue’ gi tinayuyotta. Puede felis lokue’ i ma-ayeg sigiente santo papa.

****

Ta adelanta fafayen natibu

Gi kada matompu’ i ekonomia-ta, ensegidas tafalague man-mananom para mantension familia. Entre hatdin familia yan tasi ta falague pot satbasion. Este na maña sessu ta repite gi halom chinatsaga yan mattiru.

Hafa ha signififika i ha bira siha i natibu tatte gi dos hagas tradision tanu’? Na ti magahet na solu ginen i tanu’ yan tasi i fitme na pisun yan haligen natibu piot gi finatton ha’ilas? Hafa mohon sessu na mensahe gaige gi este na birada gi ha’anita?

Debi hita finenina ta ina kabales signifikasion gualu yan tasi gi tradision natibu. Mattu i tiempu ‘nai fuetsau debi ta atetuye umadelanta kinalamten fangualu’an yan tasi sa’ man-ginen este hit mage deste antigu na tiempu. Este i dos pisu ‘nai hagas ta umpañg hinanau-ta deste antigu na komunidan natibu.

Mauleg ta usa todu koyentura yan fuetsan tautau-ta pot para ta hatsa mas homlu’ na kinalamten produktun fangualu’an yan tasi. Debi esta ta tutuhon mumueba deste antigosu na modun gumualu guatu gi mas modetno. Gi hilu’ este na pisu ‘nai ta tutuhon mas manfitme siha na planu gi satbasion este na patte gi ekonomian tano’ta. Gigon tana’ fitme este na patte gi kinalamten-ta, mas libianu yan lagse’ i para ta petsige gi bandan mas anchu na adelantu.

****

Maseha esta ti hu lalañgag i kuha, hu chage umusa kumu hagas ramentan mame gi hagas gualu Tagpochau. Magahet na esta ti parehu fuetsan koduhu, lau i usun este na trastes chetton giya guahu kulan mohon tatten patman kanaihu. Padarau, fusiñus, kama’, yan otru siha hagas traste gualu ni ñgai’an ‘nai bai’ malefa. Esta pa’gu i hatdin oriyan guma hu ususune pot para bai’ estira i gigat gagu’. Mauleg na eksisiu piot ‘nai esta hau ritirau.

Back to top Email This Story Print This Story

 

Home | Weather | Advertising | Classifieds | Subscription | Contact Us | About Us | Archives
©2006 Saipan Tribune. All Rights Reserved

MORE Opinion