Kulan tano` birag ni silensioña

By
|
Posted on Dec 22 1998
Share

Sige de lumilikoyo` gi hiyoñg un` dos bibienda na fasilidat bisnis para baiho konfitma kao guaha manbibisnis. `Nai taya` fina` aksion, matachoñgyo` papa` gi entrada umeñañga kao guaha taotao.

Bakante, silensio, taya kalalamten. `Nai tumunog i Koreano ni umatkikila i lugat, mampos triste mataña. Ilegña nu guaho na esta tiha tuñgo` haf` taimano para apasña nu i dueñon tano`. Mas inaminasa hinassoña `nai ha resibe un` keha ginen i kotte na esta sais mesis ti man-apase ya masisita i prohimo para u oppe i keha.

Estague` mañeluho masusesede pago gi lamegai na atkilon tano` para bisnis piot ginen sanpapa` na Korea. Kontodo i manguaguan na apartment siha, bakante. Lamegai gi hagas mañasaga manhuyoñg manmanaligao labarato na apartment. Este solu `nai siña ha kontinua bisnis niha guine sa` lodu` lokue` na atkilon ha apapase i lugat bisnis niha.

Dispues, hu rikonose `nos kuantos kampo ni hagas manma`atikikila. I solu buruka hu huñgog i chaka siha ni duro manadulalag gi entalo` luga. Los dimas, silensio i lugat kulan nuebo na fanliheñg birag. Kada rato hu atan tattegho kao taya`yo` tumatitiye. Esta na` fugo silensioña un` dañkulon kampo ni hagas inikukupa homlu` na bisnis siha.

Megai esta bumira siha tatte gi tano` niha. U chetton finapos niha guine komo un` paladañg gi haanen niha sa` ginacha` lokue` Korea poduñg ekonomiaña ya humuyoñg makat manma`apase tatte i manma`ayao siha na salape`. Maseha taiguine finapos niha guine, ta diseseha mauleg giya siha sa` mañaonao lokue` munae` animo para u saguaniye salape` i masogsug na kahan Marianas pago na tiempo.

•••

Deste mapos na sakan hu pulan kinalamten ekonomian Japon sa` hu tuñgo` ha` na gigon basnag ya poduñg, kontodo hita guine maninaminasa. Ti mandage ennao na ekspiriensia sa` todos hit ha` tumuñgo` na megai na bisnis manhinichom pettan niha.

Iya Japon mikeble, lao gaige layeye problemaña gi politika. I pattida ni hagas metgot, maribaha fuetsaña guine gi alacha na eleksion. Ginen este, esta ti siña ha choneg gi kaprichoña asunto siha ni debi u fanma-apprueba ensengidas. Dañkkulo na negosio guaha gi entalo` pattida layeye pot presiso na u saonao i otro banda para u siña felis hinanao ginagao i kanifes na mayoria.

Huñgan, siempre u nalo tatte i ekonomian Japon. Lao este na pasu mampos dispasio na biahe ya guaha lokue` na umatompu`. Estake u homlu` tatte ekonomian Japon, lamegai mas siempre na bisnis guine para u fan hinichom pettan niha sa` tinaka` talo dos años antes de u guaha bisnis turista ginen Japon.

•••

Mauleg ta komprende na i bisnis makenarian linala` guine. Ginen i tax ni hana` hahalom muna` kalalamten i operasion gobietno. I gobietno ayo primera responsablidatña i disposision taimano para magastaña este siha na kontribusion tax.

Yangin megai humahalom, sobla ke siña u guaha mas mauleg na adelanto gi setbision publiko siha. Lao na kulan muñero sa` baba i ekonomia, debi gi mismo tiempo u guaha lokue` satton na inadahe gi gastons kontribusion tax bisnis yan i publiko hinerat. Sen mas, Felis Noche Buena para todos ginen hame guine gi Saipan Tribune.

Disclaimer: Comments are moderated. They will not appear immediately or even on the same day. Comments should be related to the topic. Off-topic comments would be deleted. Profanities are not allowed. Comments that are potentially libelous, inflammatory, or slanderous would be deleted.